Precocious, a comic by Christopher J Paulsen Precocious Strip

Bonus Sunday Strip - "With apologies to Gary Larson"

Stumble this comic!